Algemene Voorwaarden

Administratiekantoor J. de Kroon V.O.F.

Helftheuvelweg 11

5222 AV ‘s-Hertogenbosch

Inschrijfnummer K.v.K.: 17109696

 

Versie: (AS 103-20)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht die wij met u sluiten.

2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten.

5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:

a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;

b. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;

c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of verstrekken adviezen, berekeningen, rapporten e.d.;

d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;

e. opdracht: een opdracht tot het geven van advies, het leveren of verwerken van documenten en financiële gegevens en overige/bijbehorende werkzaamheden inzake uw administratie.

Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.

2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.

3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.

4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe/vervolgopdrachten.

5. Aan u getoonde of verstrekte voorbeelden van documenten en teksten/omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst - opdracht

1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.

2. Wij zijn pas gebonden aan:

a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering van de opdracht of afspraken zijn begonnen.

3. Bij een opdracht geeft u duidelijk, schriftelijk aan wat de aard, inhoud en omvang van de opdracht is. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht geeft u ook duidelijk, schriftelijk aan ons door.

Artikel 4: Duurovereenkomsten, opzegging

1. Tenzij wij anders overeenkomen, gaan wij een overeenkomst voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot een bepaald boekjaar aan voor dat hele boekjaar.

2. Tussentijdse opzegging is dan niet mogelijk. Zowel u als wij kunnen de overeenkomst alleen tegen het einde van het boekjaar opzeggen, daarbij rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand. Bij een te late opzegging wordt de overeenkomst aan het einde van het boekjaar stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd.

3. Bent u een consument? Dan mag u een duurovereenkomst altijd tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij wij met u een vaste vergoeding overeenkomen, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.

2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.

3. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.

4. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

5. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.

6. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

7. Bij duurovereenkomsten brengen wij de overeengekomen vergoeding periodiek bij u in rekening. Daarbij mogen wij jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en aan u doorberekenen. Wij informeren u uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 6: Inschakeling derden

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 7: Uw verplichtingen

1. U zorgt ervoor dat:

a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt;

b. u ons in ieder geval tijdig informeert over ontwikkelingen binnen uw organisatie die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

c. aan ons verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

d. wij - bij werkzaamheden op uw locatie - op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot deze locatie en de locatie voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;

e. wij op deze locatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening;

f. op deze locatie kosteloos de door ons in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.

2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.

3. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.

4. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

1. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor onze werknemers en derden die onder onze verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

3. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.

4. De geheimhoudingsplicht geldt niet wanneer wij de informatie als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak moeten openbaren en ons niet kunnen beroepen op een wettelijk/door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

Artikel 9: Risico van opslag informatie

1. Wij bewaren alle van u ontvangen informatie gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Wij slaan deze informatie op zorgvuldige wijze en - indien aan de orde - conform de AVG op.

2. Wij nemen alle redelijke maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het verlies/tenietgaan van deze informatie, tenzij:

a. de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid;

b. aansprakelijkheid voortkomt uit de AVG.

3. Tenzij wij anders overeenkomen, bewaart u altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan ons verstrekte informatie.

Artikel 10: Levering - termijnen - voortgang en uitvoering overeenkomst

1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.

2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van de opdracht doordat:

a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;

b. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

3. Bespoedigen wij de uitvoering van de opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.

4. Wij mogen een opdracht in delen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk of periodiek factureren.

5. Als wij bij het verzenden van aan u te leveren documenten kosten hebben, geschiedt de verzending voor uw rekening.

6. Wij mogen voor u vervaardigde documenten voor uw rekening en risico bewaren, wanneer wij de overeengekomen prestatie/deze documenten niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft de prestatie/documenten alsnog te leveren.

7. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw verplichtingen? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - geheel/gedeeltelijk ontbinden en al vervaardigde documenten vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze

(bewaar-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.

8. Wij informeren u over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

a. bij door u gewenste wijzigingen in een opdracht;

b. als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij deze - door onvoorziene omstandigheden - niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

9. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering hiervan zijn begonnen. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de opdracht voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht. Wij mogen de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan u doorberekenen.

10. U controleert ieder conceptdocument dat wij aan u voorleggen en geeft zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, passen wij het concept aan en leggen dit nogmaals ter goedkeuring aan u voor. Wij kunnen u daarbij vragen iedere pagina van de definitieve versie voor akkoord te paraferen of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring te ondertekenen. U mag de documenten pas gebruiken na

dit akkoord. Als wij goedgekeurde documenten nog moeten wijzigen, geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende meerkosten aan u doorberekenen.

Artikel 11: Klachten

1. Documenten die wij niet eerst in concept aan u voorleggen, controleert u direct bij ontvangst. Fouten die u in redelijkheid bij een eerste controle kunt constateren (zoals ontbrekende of onleesbare pagina’s, verkeerde documenten e.d.) meldt u binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de documenten geacht leesbaar en compleet door u te zijn ontvangen.

2. Overige klachten over geleverde documenten meldt u direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 1 maand na levering - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.

3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn na uitvoering - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.

5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.

6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

7. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending van documenten noodzakelijk of moeten wij de klacht op uw locatie onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzendrisico.

8. Geen klachten zijn mogelijk over:

a. fouten in al goedgekeurde documenten;

b. documenten die na ontvangst door u zijn gewijzigd of bewerkt, waarbij wij niet meer kunnen nagaan wat de inhoud van het oorspronkelijke document was.

Artikel 12: Garanties

1. Wij voeren een opdracht naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.

2. Wilt u geleverde documenten gebruiken voor een ander doel of binnen een andere context dan het gebruikelijke doel/de gebruikelijke context? Dan garanderen wij alleen dat de documenten hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.

3. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloze correctie of vervanging van geleverde documenten, het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

4. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloze correctie/vervanging van de documenten of het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst - door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.

4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde documenten en/of de verrichte werkzaamheden.

5. Bij duurovereenkomsten is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden/termijnen verschuldigde factuurbedrag als onze verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder onze verzekering valt.

6. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.

7. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.

8. Verrichten wij onze werkzaamheden/leveringen aan de hand van door/namens u verstrekte informatie, zoals door u zelf uitgevoerde berekeningen e.d.? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie, maar alleen voor het correct verwerken van de informatie binnen het kader van de opdracht. Dit is alleen anders als dit uit de aard van de opdracht blijkt, bijvoorbeeld als de opdracht (mede) het controleren van deze informatie betreft.

9. Wij zijn niet aansprakelijk - en u kunt geen beroep doen op toepasselijke garanties - als de schade ontstaat door:

a. uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van de geleverde documenten of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen e.d.;

b. het te laat aanleveren van of fouten in/onvolledigheid van de door/namens u aan ons verstrekte informatie;

c. zakelijke (beleids-)beslissingen die u neemt op basis van door ons geleverde documenten. U blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen;

d. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;

e. of doordat u/een derde namens u de door ons geleverde documenten wijzigt of bewerkt, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

10. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling

1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.

2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.

3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.

4. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

6. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

8. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.

9. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortkomen uit de door ons geleverde of vervaardigde documenten. Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen.

2. Dit betekent - onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen inzage mag geven, tenzij dit uit de aard van het document voortvloeit of wij u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.

3. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

Artikel 16: Retentierecht documenten

1. Beschikken wij voor de uitvoering van de overeenkomst over documenten die wij voor u vervaardigden of bewerkten? Dan mogen wij het afgeven/teruggeven van deze documenten opschorten totdat u alle opeisbare vorderingen uit deze overeenkomst heeft betaald.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17: Faillissement - beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden op het tijdstip waarop u:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.

2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.

2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:

a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;

b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;

c. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.

3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.

4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

Artikel 19: Annulering - opschorting

1. Als u een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:

a. alle gemaakte kosten (zoals al ingeschakelde derden);

b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.

2. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.

3. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.

4. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.

5. Vraagt u ons de uitvoering van de opdracht op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij/door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.

6. Kosten die wij maken voor het hervatten van de uitvoering zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de opdracht na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden.

Artikel 20: Toepasselijk recht - bevoegde rechter

1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.

3. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.

4. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

Datum: 17 november 2020